Srpen 2013


DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2013

21. srpna 2013 v 22:32 Zážitky
Za tou nejvíc nejuzatáčkovatější cestou se skrýval krásný areál obklopený lesem, lesem a zase lesem. Byly tam dvě veliké budovy. Na registraci jsme zjistili, že náš pokoj je přesně v druhé budově, která je stranou ode všeho dění. Nakonec však byl náš pokoj s nepotřebným popelníkem vyhovující. Měli jsme sprchu i záchod, což nebylo samozřejmostí. Jiní prý museli chodit na záchod do sprchy nebo na chodbu. Pak už začal týden plný soustředění, modliteb, kázání, chval, času a zážitků s dětmi, pinkání volejbalovým míčem a kupování COCACOL v automatu kvůli jménům na etiketách. Oni umějí prodávat svůj produkt.
Prvního večerního slova se ujal emeritní biskup Rudek Bubík a řekl cca toto:

14.7. neděle
Žít jako on V POSLUŠNOSTI
Jóel 3,1-5 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
Gen 1,31 Bůh viděl, že vše, co učinil, je velmi dobré
Koloským 1,16-V Ježíši Kristu bylo stvořeno vše
Andělé byli stvořeni účelově, někam je Bůh postavil, stejně tak satan, byl Cherubem, největším andělem, ale našla se v něm podlost. ->Byla nám dána svoboda spolu se zodpovědností
Gen 2,15-Bůh mluví krásně a jasně, JK používá jeho zbraň, ďábel argumentuje, diskutuje, podvádí-my nemáme přijímat argumenty, diskutovat. Bible je jako atlas hub, být jako Bůh neznamená být Bohem, Bůh ví, co je dobré a co zlé, člověk si to ale "musí" vyzkoušet. Všechny houby jsou jedlé, jen některé můžeš jíst jen jednou v životě. Radši poslechni atlas, než abys zkoušel sníst tu jedovatou, poslouchej Boha, on ví.
Říkáme si: A já dělám něco špatně? Dyť ti sloužim! -> Židům 5,8 Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel.
Poslouchat, poslouchat, poslouchat.
druhý den-15.7.2013-pondělí
Martin Moldan-Duchovní růst
Nemůžeme být stále miminky-Lukáš 2,52 A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
-tělesný-duševní-sociální-duchovní
Tělesný růst
-tělo-chrám Ducha svatého
-neboj se být pěkný, sportovat, apoštol Pavel nekritizoval sport, duchovní je spojeno s fyzickým
Duševní sport
-rozvoj, intelekt
-vzdělání (dnes je složité), studuj!
-zanedbávání duchovního a duševního růstu je jeden z nevětších hříchů
Sociální rozvoj
-Ježíš byl kamarád, byl oblíbený, byl pastýř-měl zájem o lidi, cit pro lidi
-více než polovina přikázání má sociální záměr
Duchovní růst
-synovství-syn, dcera Boží, přichází v tom pokušení, drž si to
"Bůh se hněvá, tvé spasení je omyl,…"-LŽI
Zkoušky…-> Jsme Boží děti, odpustil nám vše, miluje nás
Důležitá je identita, ne služba, to, kým jsi, ne co děláš-jsi Boží dítě
Bůh-otec-znovu jsme se narodili, zemřeli jsme hříchu
Jak poznám, že si buduji dobrý vztah s Bohem? Že Boha prosím, aby mi řekl, co mám udělat, abych mu byl blíž. Hledej růst, rozvoj, hledej dokonalost, ale pozor, není to uspokojení v Kristu. Buď připraven to každý den zahodit pro Boha. Kříž je nejdůležitějším principem. Ježíš dorostl do dokonalosti a pak se Bohu vydal na oltář.
Pokřivenost duchovního růstu se projevuje zákonictvím.
16.7.2013-úterý
Rudek Bubik-Pas mé beránky
To, co mluvíš, žiješ to?
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Krade srdce, pak zabije a zničí. Ďáblovo srdce je kámen.
Žalm 23,1-nebudeš mít v ničem nedostatku, on je tvůj pastýř
Ovečka si sama ukousne trávu a pak si najde čas na přežvýkání. Žvýkání je u přežvýkavců životně důležité. Potřebujeme čas na přežvýkání a strávení duch. potravy.
Bůh tě vede pro své jméno, aby byl Ježíš oslaven. Vydej se, aby si tě Bůh mohl použít, tvá ústa, tělo, tvůj čas.
Abys mohl být pastýřem, musíš mít pastýře.
Zacharjáš 3,5-7 Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban." Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při tom. A Hospodinův posel Jóšuovi dosvědčil: "Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí."
Je a bude to těžké, nebude to lehké, ale stojí to za to!
Jak se rodí pastýř? Lukáš 5,3-11 Na tvé slovo…všechno tam nechali a šli za ním. Jsi připraven i v nevhodnou dobu? Matouš 26,31 Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: 'Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda."
V čem byl problém? Byla tam najednou veliká temnota, kterou učedníci neznali v Ježíšově přítomnosti.
Jan 21,18 "Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš."
Miluj je, jsou moje.
Pastýř ovečky vede, stará se o ně, je připraven za ně klást život.
Bůh vidí zotročení českého národa a je připraven zasáhnout, připravuje si nás, půjdeme. Může se stát, že ti Bůh řekne: jdi a budeš muset udělat něco, co by sis nevybral, co nečekáš.
Jdi za Ježíšem, opusť svou loď a své ryby, ale čekej, že tě Bůh bude lámat. Jsi připraven? Věz, že přijde moment, kdy se ti jeho vůle objeví jako nůž pod krkem.
17.7.2013-středa
Martin Moldan-Duchovní růst
Máme potenciál/možnosti/laťky, do kterých můžeme dorůst.
Nutnost duchovního růstu
1)učitelství-Židům 5,11-13-předáváme, vysvětlujeme ostatním
2)otcovství-1 Janův 2,12-14 (děti-pochopí odpuštění hříchů, milost, mládež-vítězí nad zlým, boje, otcovství-hlubší poznání Boha, vychovává, zodpovědnost, je vzorem, vtiskává hodnoty)
3)podobný Ježíši Kristu-Ef 4,13-14-dokončený proces, dorostlý, stabilita
Strategie duchovního růstu
2. Petrův 1,1-4- Obdrželi jste…přijmout: odpuštění, milost,…
2. Petrův 1,5-11- Vynaložte všechnu snahu…snaha!
2. Petrův 1,1-4- Víra spadla od Boha bez lidského přičinění, všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Přemýšlej, co ti jeho božská moc dala. Pán Bůh říká ano, prosíme s nadějí, že nám dal, nepřemlouváme. Dal nám svá zaslíbení, život věčný, Ducha svatého…
Svět žije skrze tužby, křesťan skrze víru.
Nerostete například protože nejste ochotni slyšet. Jste v modloslužbě, jste líní, jedním uchem tam, druhým ven, máte špatně postavené priority, nečtete si sami Bibli, nedostává se vám vzdělání.
18.7.-čtvrtek
Rudek Bubik-Žít jako on-vydej vše
Hle, přichází dny, kdy pošlu na zemi hlad po slyšení slov Hospodinových. Není slyšet.
Mnohokrát trpíme jen proto, že nikoho nepustíme do svého srdce. Navštiv někoho a vylej mu své srdce, nejprve však Ježíši.
19.7.2013-pátek
Slovo, které přijal František Apetauer od Boha:
Přijali jste mnoho požehnání a výzev. Chválím vás za odhodlání! Pozor, ať do toho nejdete z vlastních sil. Přineslo by to zklamání. Proste, ať proměňuji váš charakter. Proste s důvěrou a bez pochybování. Navraťte se k učednictví, cvičte se denně v sebekázni. Předkládám vám spolehlivou cestu, jak toho dosáhnout.
Martin Moldan-duchovní růst
Krize-období, kdy jsou věci zralé pro změnu
2. Petrův 1,1-11
8kroků-vynalož všechnu snahu-kulturistika je o tom překonávat bolest svalů pořád dokola. Pak se staneš mistrem-jdeš a překonáš bolest.
Víra, že jsi zakořeněn v Kristu a snaha ze všech sil.
8 kroků:
Ctnost-okamžik, kdy se víra odrazí na charakteru
Poznání-1.Kor. 8,6-7, člověk zvažující své chování, hledající u Boha, skrze to člověk roste
Zdrženlivost-1. Kor. 9,25, jsem zdrženlivý, protože bojuju, běžím někam, mířím, o něco se snažím, snažím se, aby mé srdce bylo schopné slyšet Boží hlas
Trpělivost-Žid 6,15-Buď trpělivá, Pán Bůh naplní v pravý čas
Zbožnost-projeví se to na mluvě, oblékání, chování, čím se sytíme
Láska-když tyto vlastnosti máš, užitečný služebník, nikdy neklopýtne, upevňuje své povolání a vyvolení, vidí potřeby, práci->výsledek zralosti
Zvol oblast v osobním životě, za kterou se budeš 2 měsíce modlit.

Pak jsme nasedli do auta a odjeli každý do svého domova, odjeli jsme jiní, než jací jsme tam přijeli Usmívající se